Navigatie in het document kan op de volgende manieren geschieden:

 • Door in het linker deelvenster door te klikken van hoofdonderwerp naar subonderwerpen, totdat het gewenste subonderwerp is bereikt.
 • Door het invoeren van een zoekterm.
 • Door binnen een eenmaal geopend artikel door te klikken op hyperlinks in de tekst.

Het handboek is ingedeeld in een vijftal hoofdonderwerpen:

 • In ‘Introductie’ worden definities en terminologie vastgelegd, wordt ingegaan op de geometrie van tunnels voor verschillende doeleinden en worden bouwmethoden beschreven.
 • In ‘Ontwerpaspecten’ worden allereerst de algemene eisen en beoordelingscriteria omschreven en wordt onderscheid gemaakt tussen de ontwerpaspecten voor de uitvoering en de uiteindelijk te bouwen constructie. Hierbij komen zowel aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, als ontwerpmethoden aan bod.
 • In ‘Ontwerpaspecten Definitieve constructie’ en ‘Ontwerpaspecten Uitvoering’ komen de best practices aan bod, waarbij voor zover mogelijk onderscheid is gemaakt tussen tijdelijke en permanente constructies. Met tijdelijke constructies wordt hier vooral verwezen naar constructies die spelen in de bouwfase, dus onder dit hoofdonderwerp zijn de verschillende uitvoeringsprincipes ook uitgebreid terug te vinden.
 • In ‘Uitvoering’ tenslotte worden het uitvoeringsproces en verschillende uitvoeringsmethoden beschreven.

 

De hier beschreven polderconstructie kan worden toegepast voor de bouw van:

 • toeritten;
 • verdiepte wegen.

Kritische aspecten:

 • Het bodemonderzoek ten aanzien van te verwachten kwel, onderbrekingen in de kleilagen en stabiliteit ontgraving.
 • De mengselsamenstelling (cement-bentoniet) met betrekking tot de verwerking, de uitvoering en de waterremmende eigenschappen.
 • Het inhangen van de foliepanelen.

Voorwaarden

De hier beschreven polderconstructie kan worden toegepast als:

 • De bodemgesteldheid, grondsoorten en laagopbouw geschikt zijn voor deze bouwmethode.
 • In de bouwfase en de eindsituatie voldoende breedte beschikbaar is.

Referenties:

 • A35 verdiepte weg nabij Enschede;
 • A2 verdiepte weg nabij Vught;
 • A2 verdiepte weg nabij Best;
 • A32 toeritten tunnel nabij Grouw;
 • A4 verdiepte ligging Delft Schiedam.